PRIVACY STATEMENT VERDIPHARMA

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht gegaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook VERDIpharma heeft met deze nieuwe regelgeving te maken. Op deze pagina informeren wij u over hoe wij als VERDIpharma omgaan met uw privacy en persoonsgegevens.

VERDIpharma werkt aan AVG-Bestendigheid

Als VERDIpharma verwerken wij persoonsgegevens in onze administratie. Dat is nodig voor het functioneren als (coöperatieve) onderneming. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Vanzelfsprekend gaat VERDIpharma hier zorgvuldig mee om. Wij zien de AVG als een prikkel om onze werkwijze kritisch onder de loep nemen: voldoen we aan alle eisen? Zijn de persoonsgegevens die we van onze klanten hebben goed beschermd?

In dit privacy statement geven wij aan hoe VERDIpharma voldoet aan de wetgeving.

PRIVACY STATEMENT VERDIPHARMA

Mei 2018

VERDIpharma verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door VERDIpharma.

VERDIpharma streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de logistiek van VERDIpharma is Mosadex C.V. verantwoordelijk. Mosadex C.V. heeft haar eigen Privacy statement (https://www.mosadexgroep.nl/nl/privacystatement).

Van wie verwerkt VERDIpharma persoonsgegevens en wie is verantwoordelijk?

VERDIpharma verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Het bestuur en bureau VERDIpharma zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de administratie.

Waarvoor verwerkt VERDIpharma persoonsgegevens?

Om klant te kunnen worden van VERDIpharma, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie en (overeengekomen) ondersteuning van onze klanten.

VERDIpharma verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld medische informatie. Deze gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze onderneming.

Hoe gaat VERDIpharma met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de onderneming of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Uitsluitend het bestuur en het bureau VERDIpharma kunnen gegevens inzien of wijzigen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket.

VERDIpharma wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen.

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden zeven jaren na beëindiging bewaard om bijvoorbeeld informatie uit te kunnen wisselen over verplichtingen die zijn ontstaan gedurende de contractperiode.

Elk lid heeft recht op inzage in de eigen gegevens die VERDIpharma verwerkt. Neem daarvoor contact op met het bureau VERDIpharma. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door VERDIpharma kunt u terecht bij bureau VERDIpharma of het bestuur. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek kunt u zich melden bij de voorzitter van het bestuur (via info@VERDIpharma.nl) of melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Datalekken worden door VERDIpharma binnen 72 uur gemeld bij AP.

Wijzigingen privacy beleid

VERDIpharma streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van VERDIpharma is altijd het meest recente statement beschikbaar.